توصیه فرانکلین برای گرفتن تصمیم درست (نكات مديريتي)

بازدید : 62

چند سال پیش، زندگی آقای پریستلی کاشف اکسیژن را می خواندم. وسط های کتاب می گفت که آقای پریستلی از انگلستان نامه نوشت به آقای فرانکلین که می خواهم تصمیمی بگیرم و سخت است و نمی دانم چه کنم. آقای فرانکلین جواب داد که دو ستون درست کن، در یک ستون بدیها را بنویس و در یک ستون خوبیها را. بعد به ازای هر یک بدی دو خوبی را خط بزن و به ازای هر دو بدی سه خوبی را. اگر آخرالامر هنوز خوبی مانده بود، تصمیمت درست است


تاریخ ثبت : 1398/02/25