هفت شرط ثروتمند شدن

بازدید : 108

1.بر اساس گفته دیگران نه بخرید نه بفروشید.

2.مشورت کنید.

3.مسئولیت تصمیم هایتان را خودتان به عهده بگیرید.

4.تا زمانی که در صدد تصحیح اشتباهات خود بر نیائید ثروتمند نمی شوید.

5.تا زمانی که مسئولیت تصمیمات خود را به عهده نگیرید در صدد تصحیح اشتباهات خود بر نمی آئید.

6.هیچ کس بر اساس گفته دیگران ثروتمند نمیشود.

7.تلاش كنيد از اشتباهات ديگران ياد بگيريد و تجربه كسب كنيد.


تاریخ ثبت : 1398/03/06