ترامپ چه مي خواهد(بخش سوم)

بازدید : 81

سازمان تجارت جهانی در سال ١٩٩۶
تشکیل شد اما مناسبات اقتصادی مبتنی بر جهانی شدن اقتصاد از سال ٢٠٠٠ شکل گرفت


برای فهم تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر کشور ها باید صادرات جهان را با سال ٢٠٠٠ مقایسه کرد


صادرات آمریکا نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ١٠٣ درصد رشد کرده است اما صادرات چین ٩٠٠ درصد افزایش داشته است


متوسط صادرات جهان نیز نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ٢٠٠ درصد رشد کرده است


چین برنده جهانی شدن اقتصاد است و آمریکا بازنده


ترامپ آمده تا میز جهانی شدن اقتصاد را وارونه کند


ترامپ توئیت کرد تا او هست اجازه نخواهد داد چین ابر قدرت شود


اگر اقتصاد جهان با همین فرمان پیش برود چین جای آمریکا را می گیرد


اولین تهدید برای امریکا فقط چین است


تاریخ ثبت : 1398/03/06