راه حل هاي عملي برون رفت از مشكلات صنايع سنگ ايران(بخش اول)

راه حل هاي عملي برون رفت از مشكلات صنايع سنگ ايران(بخش اول)


1-با توجه به اينكه استخراج سنگ از معدن حلقه ابتدايي زنجيره ارزش صنعت سنگ به شمار مي آيد، لزوم نظارت بر فعاليت معادن سنگ جهت بهبود كيفيك استخراج اين محصول با استفاده از ماشين آلات مدرن و رعايت استانداردهاي مربوط به استخراج و به حداقل رساندن آسيب به مواد اوليه مورد نياز واحدهاي برش سنگ كه اين مهم سبب افزايش كيفيت استخراج و كاهش ضايعات و به تبع آن كاهش هزينه توليد اين دسته از واحدهاي صنعتي مي گردد.عدم تداوم در توليد همگن و همگون با ابعاد استاندارد در معادن از مشكلات بارز مشاهده شده در اين صنعت مي باشد.


2-تشكيل ستاد يا خوشه سنگ با همكاري سازمان استاندارد با هدف مميزي و نظارت بر رعايت استانداردهاي موجود و در صورت نياز تعريف و تصويب استانداردهاي جديد و تعيين حداقل كيفيت توليد سنگ در جهت حفظ بازار رقابتي و جلوگيري از فعاليت واحدهاي توليدي فاقد كيفيت ضروري مي باشد.


3-استفاده هرچه بيشتر از ضايعات سنگي در كارهاي عمراني عمومي ضروري به نظر مي رسد.

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

غده کاجی ُ | Pineal gland | [Pineal Digital Security Team]

Pineal