مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش دوم)

بازدید : 81

1-با ادامه ركود در صنعت سنگ بخش حمل و نقل هم به تبع آن دچار ركود مي گردد.

2-عدم وجود دوره هاي آموزشي مرتبط،لذا ايجاد واحدهاي آموزشي و تحقيق و توسعه براي ارتقاي توليدات در اين بخش ضروري است.

3-استفاده از سنگ هاي ضايعاتي در معابر عمومي و جداول شهري و روستايي از راه هاي تزريق نقدينگي به اين صنعت مي باشد.

4-با توجه به شرايط بي سابقه ركود در پروژه هاي عمراني و ساختماني شرايط فروش و برگشت نقدينگي حداقل شش ماهه بوده كه در اين صورت وجهي دريافت نشده است،لذا قابليت كسر ماليات را نيز ندارد.

5-رقابت شديد بيش از پنج هزار واحد سنگبري و ركود بي سابقه بازار مسكن حاشيه سود اين صنعت را به حداقل و گاهي زيان رسانده است


تاریخ ثبت : 1398/02/31