"تنبلی سیستمیک" یا "تنبلی گروهی"(نكات مديريتي)

بازدید : 47

در دنیای کسب وکار سیاست شرکت ها می تواند روباه گونه و یا به شکل یک جوجه تیغی باشد.روباه برای انجام اقدامات خود، برنامه های متعددی را مورد تحلیل قرار می دهد. این امر اگرچه ریسک کار را کاهش خواهد داد، با این حال منجر به از دست رفتن زمان نیز خواهد شد. با این حال جوجه تیغی همواره روی انجام یک کار تمرکز کرده و آن را در کمترین زمان ممکن به پایان می رساند. همچنین سیستم دفاعی این حیوان به صورتی است که برای محافظت از خود تنها کافی است تا به صورت یک توپ درآید. با این حال روباه برای این امر به دنبال استفاده از محیط اطراف خود است. درواقع قدرت تدافعی جوجه تیغی از داخل و توانایی های خود او و قدرت دفاعی روباه وابسته به محیط پیرامون است. امروزه ثابت شده است که عملکرد مشابه جوجه تیغی می تواند نتایج به مراتب بهتری را برای شرکت ها داشته باشد.


تاریخ ثبت : 1398/02/25